RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

I. Inspekor Ochrony Danych Osobowych SOLBET Lubartów S.A.

Agnieszka Robaszkiewicz
iodo@solbet.pl

II. Informacja dla Klientów/Kontrahentów SOLBET Lubartów S.A. o przetwarzaniu danych osobowych

w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej zwanego RODO, informujemy, Pana/Panią, co następuje:

1. Administratorzy danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest SOLBET Lubartów S.A.

z siedzibą w Lubartowie (21-100)
przy ul. Nowodworskiej 18, tel. 81 855 62 51,
e-mail: zarzad@solbet-lubartow.pl

Współadministratorami Pana/Pani danych osobowych są: Spółki Grupy Kapitałowej SOLBET, i tak:

1) SOLBET Sp. z o.o.
z siedzibą w Solcu Kujawski (86-050)
przy ul. przy ul. Toruńskiej 71, tel. 52 387 41 00
e-mail: sekretariat@solbet.pl

2) SOLBET STALOWA WOLA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Stalowej Woli
(37-450) przy ul. Spacerowej 4, tel. 15 842 39 51 do 53,
e-mail: sekretariat@solbet-stw.pl

3) SOLBET KOLBUSZOWA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kolbuszowej
(36-100) przy ul. Kolejowej 10, tel. 17 227 14 44,
e-mail: sekretariat@solbet-kolbuszowa.pl

Baza kontrahentów jest wspólna dla wszystkich spółek Grupy Kapitałowej SOLBET. Współadministratorzy wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych kontrahentów Grupy Kapitałowej SOLBET, a także realizują obowiązki wynikające z przepisów RODO.

2. Wspólne uzgodnienia między Administratorami

W ramach porozumienia w sprawie współadministrowania danymi osobowymi, razem ze Współadministratorami uzgodniliśmy zakresy odpowiedzialności Spółek Grupy Kapitałowej SOLBET, dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodniliśmy, że:

1. każdy ze Współadministratorów dokłada należytej staranności, by zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych, a jako Współadministratorzy wspólnie określamy wybórśrodków technicznych dotyczących infrastruktury IT i bezpieczeństwa danych,

2. za obsługę umowy z klientem/kontrahentem odpowiada ten Współadministrator, który dokonuje sprzedaży/świadczy usługę i wystawia fakturę, który zawiera inną umowę cywilną,

3. Administrator, o którym mowa w pkt 2) odpowiada za:

– wykonanie wobec klienta/kontrahenta, z którym zawarł umowę obowiązku informacyjnego wymaganego przepisami RODO,

– realizację praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z RODO, wymienionych w ust. 6.

3. Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe, o których mowa przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

4. Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy,a po jego upływie przez okres niezbędny do:

– obsługi reklamacji,

– zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,

– wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów podatkowych.

5. Odbiorcy danych

Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione: Spółkom Grupy Kapitałowej SOLBET – Współadministratorom. Do Pana/Pani danych osobowych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające) np. przewoźnicy, podmioty, obsługujące nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne, prawnicy, osoby świadczące usługi doradcze.

6. Prawa klientów, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani:

a) prawo dostępu do swoich danych,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e) prawo do przenoszenia danych,
f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z uprawnień przewidzianych przepisami RODO winien/winna Pan/Pani osobiście stawić się u Administratora, z którym zawarł/a Pan/Pani umowę w celu weryfikacji tożsamości Pana/Pani osoby.

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy.

8. Inspektor Ochrony Danych Osobowych Grupy Kapitałowej SOLBET:

dane kontaktowe: e-mail: iodo@solbet.pl