Izolacyjność termiczna

Właściwości cieplne materiału i wyrobu charakteryzują dwie wartości- współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/m·K] oraz współczynnik przenikania ciepła U [W/m2·K]. Właściwości termoizolacyjne zależą od gęstości, porowatości, wilgotności i składu surowcowego betonu komórkowego. Współczynnik przewodzenia ciepła λ tego materiału rośnie – podobnie jak w przypadku innych materiałów porowatych – wraz ze wzrostem gęstości. Większa gęstość oznacza, że w materiale zmalała zawartość porów powietrznych, a wzrósł natomiast udział objętościowy szkieletu, który charakteryzuje się znacznie większym współczynnikiem λ niż powietrze. Współczynnik przewodzenia ciepła zwiększa się także w skutek zawilgocenia materiału.

Wartości współczynnika przenikania ciepła U [W/m2K] dla poszczególnych klas gęstości i grubości ścian

 

Gęstość brutto [kg/m3]

Współczynnik przewodzenia ciepła deklarowany λ 10dry [W/m·K]

Współczynnik przewodzenia ciepła obliczeniowy λ [W/m·K]

Wartość współczynnika przenikania ciepła dla ścian z bloczków SOLBET o określonej gęstości brutto i grubości wyrażonej w mm U[W/m2·K]

60

80

100

120

180

240

300

360

420

400

0,11

0,12

     

0,46

0,37

0,32

0,27

500

0,13

0,14

   

0,97

0,69

0,53

0,43

0,36

 

600

0,16

0,17

1,91

1,56

1,32

1,14

0,81

0,63

0,52

0,44

0,38

700

0,18

0,19

   

1,25

 

0,70

   

 

UWAGA:
Parametry izolacyjności cieplnej podawane są w deklaracjach właściwości użytkowych. Są to współczynniki przewodzenia ciepła deklarowane λ 10, dry (czyli dla materiału w stanie suchym). Do obliczeń współczynnika przenikania ciepła należy przyjmować współczynniki przewodzenia ciepła obliczeniowe, uwzględniające wilgotność ustabilizowaną. Współczynnik ten podajemy w powyższej tabeli w trzeciej kolumnie (współczynnik. przewodzenia ciepła obliczeniowy).