Gęstość

Gęstość betonu komórkowego, to jedna z podstawowych cech, która wpływa na inne właściwości produktów wykonanych z tego materiału. Z nią ściśle powiązana jest wytrzymałość na ściskanie oraz izolacyjność cieplna. Im materiał ma bardziej zwartą i gęstą strukturę, tym charakteryzuje się lepszą wytrzymałością na ściskanie i niższą izolacyjnością cieplną.

Gęstość ABK wyraża stosunek masy betonu komórkowego do objętości, jaką zajmuje łącznie z porami. Cecha ta ma istotny wpływ na jego pozostałe parametry. Zwiększenie gęstości jest zazwyczaj związane z podwyższeniem wytrzymałości na ściskanie i współczynnika przewodzenia ciepła. Aktualna norma PN-EN 771-4+A1:2015-10 dla elementów murowych podaje, że gęstość ABK w stanie suchym zwykle zawiera się w przedziale 300-1000 kg/m3.

Klasyfikacja elementów murowych z ABK wg gęstości brutto w stanie suchym z załącznika krajowego do normy PN-EN 771-4 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego.

Klasa gęstości brutto w stanie suchymZakres gęstości brutto w stanie suchym [kg/m3]
300od 250 do 300
350> 300 i ≤ 350
400> 350 i ≤ 400
450> 400 i ≤ 450
500> 450 i ≤ 500
550> 500 i ≤ 550
600> 550 i ≤ 600
650> 600 i ≤ 650
700> 650 i ≤ 700
750> 700 i ≤ 750
800> 750 i ≤ 800
900> 800 i ≤ 900
1000> 900 i ≤ 1000