SOLBET LUBARTÓW S.A.

ul. Nowodworska 18,
21-100 Lubartów

NIP: 714-000-18-36
REGON: 430046621
KRS: 0000020711
BDO: 000009102

Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 1 332 975zł opłacony w całości