(0.5) ZAPRAWA MURARSKA TRADYCYJNA M10


PRZEZNACZENIE:

Zaprawa murarska Tradycyjna SOLBET przeznaczona jest wznoszenia murów budynków z cegieł, bloczków ceramicznych, betonowych, wapienno-piaskowych oraz murowych elementów z betonów komórkowych i lekkich kruszywowych. Zaprawa przeznaczona jest do murowania na tradycyjne grube spoiny do 15 mm.


WŁAŚCIWOŚCI:

Zaprawa murarska Tradycyjna SOLBET jest przygotowana w postaci suchej mieszanki cementu, wapna hydratyzowanego, wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych oraz domieszek poprawiających parametry techniczne i właściwości robocze.


DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:

- Proporcje mieszania: około 3,75 litrów wody na 25 kg zaprawy
- Temperatura stosowania: od +5ºC do +25ºC – otoczenie i podłoże
- Czas zachowania właściwości roboczych: do 3 godz.
- Grubość spoiny: 8 do 15 mm
- Czas zachowania właściwości roboczych: ok 2 godziny
- Wytrzymałość na ściskanie: Klasa M10
- Wytrzymałość spoiny (wartość tabelaryczna wg PN-EN 998-2:2012, załącznik C): ≥ 0,15 N/mm2
- Zawartość chlorków: ≤ 0,02% suchej masy zaprawy
- Reakcja na ogień: Euroklasa A1
- Absorpcja wody: ≤ 0,8 kg/(m2min0,5)
- Przepuszczalność pary wodnej (wartość tabelaryczna współczynnika dyfuzji pary wodnej wg PN-EN 1745:2012 , tabela A.12): µ =15/35
- Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna wg PN-EN 1745:2012, tabela A.12, dla P=50%): λ 10,dry,mat < 1,11 W/mK
- Trwałość: mrozoodporna
- Grubość kruszywa: < 2 mm
- Substancje niebezpieczne: patrz Karta Charakterystyki
- Zużycie: według tabeli poniżej (uwaga, murowanie elementów murowych o wymiarach innych niż podane w tabeli powoduje zmianę zużycia ilości zaprawy)
- Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach)


Orientacyjne zużycie zaprawy tradycyjnej na 1m2 ściany z bloczków SOLBET

Grubość murowanej ściany [cm] Zużycie zaprawy (suchej mieszanki) na 1m2 [kg]
Bloczki profilowane na pióra i wpusty (mur bez wypełnienia spoin pionowych) Bloczki bez profilowania (mur z wypełnionymi spoinami pionowymi)
6 - 6,3
8 - 8,3
10 - 10,4
12 - 12,5
18 13,0 18,8
24 17,4 25,0
30 21,7 31,3
36 26,0 37,5
42 30,4 43,8

Copyright © 2019 SOLBET Lubartów SA