(0.1) ZAPRAWA MURARSKA DO CIENKICH SPOIN DO BETONU KOMÓRKOWEGO NA CEMENCIE BIAŁYM M5


PRZEZNACZENIE:

Zaprawa murarska do cienkich spoin do betonu komórkowego przeznaczona jest wznoszenia murów metodą murowania na cienka spoinę ścian z bloczków z betonu komórkowego. Można nią murować również cegły, pustaki oraz inne elementy murowe.


WŁAŚCIWOŚCI:

Zaprawa Murarska do cienkich spoin do betonu komórkowego jest przygotowana w postaci suchej mieszanki spoiw hydraulicznych , wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych oraz domieszek poprawiających parametry techniczne i właściwości robocze. Zaprawa jest mrozo i wodoodporna. Zapobiega powstawaniu mostków termicznych w miejscu spoin między elementami murowanymi.


DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:

- Proporcje mieszania: od 5 do 7 litrów wody na 25 kg zaprawy
- Temperatura stosowania: od +5ºC do +25ºC – otoczenie i podłoże
- Czas zachowania właściwości roboczych: do 2 godz.
- Grubość spoiny: max 3 mm
- Czas korekty: do 7 minut
- Wytrzymałość na ściskanie: Klasa M5
- Wytrzymałość spoiny (wartość tabelaryczna wg PN-EN 998-2:2012, załącznik C): ≥ 0,1 N/mm2
- Zawartość chlorków: ≤ 0,02% suchej masy zaprawy
- Reakcja na ogień: Euroklasa A1
- Absorpcja wody: ≤ 0,8 kg/(m2min0,5)
- Przepuszczalność pary wodnej (wartość tabelaryczna współczynnika dyfuzji pary wodnej wg PN-EN 1745:2012 , tabela A.12): µ =15/35
- Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna wg PN-EN 1745:2012, tabela A.12, dla P=50%): λ 10,dry,mat < 0,61 W/mK
- Trwałość: mrozoodporna
- Grubość kruszywa: < 0,8mm
- Substancje niebezpieczne: patrz Karta Charakterystyki
- Zużycie: około 4,5 kg suchej zaprawy na 1m2 muru o grubości 24cm, przy grubości 3mm, przy murowaniu elementów murowych profilowanych na pióra i wpusty, czyli ze spoinami pionowymi niewypełnionymi
- Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach)


Orientacyjne zużycie zaprawy do cienkich spoin na 1m2 ściany z bloczków SOLBET

Grubość murowanej ściany [cm] Zużycie zaprawy (suchej mieszanki) na 1m2 [kg]
Bloczki profilowane na pióra i wpusty (mur bez wypełnienia spoin pionowych) Bloczki bez profilowania (mur z wypełnionymi spoinami pionowymi)
6 - 1,1
8 - 1,4
10 - 1,8
12 - 2,2
18 2,3 3,2
24 3,0 4,3
30 3,8 5,4
36 4,5 6,5
42 5,3 7,6

Copyright © 2019 SOLBET Lubartów SA